ನನ್ನ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಫಾಸಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು?

ವಾಫಾಸಾವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆರಳಿನಿಂದ ನೀರಾವರಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.(ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಅಡಿ).

ಮೂಲ: The Philosophy of Natural Farming by Subhash Palekar
Category: Waaphasa
Tags: SPNF, waaphasa, ZBNF

Leave a Reply

Leave a Reply